Công bố lệnh khẩn cấp sự cố sạt lở Kè Gành Hào, Nhà Mát