Công an thông tin chính thức vụ 'quan tài diễu phố'