Công an huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai: Chú trọng nâng cao văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ

22/3,991