Con ông Trần Bắc Hà làm chủ dự án khách sạn hơn 2.900 tỉ đồng