Cổ vũ U23 Việt Nam, 'Thời tiết' ra bản tin dự báo đặc biệt