Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối TP. HCM với thế giới