Có người lận lưng 4 đến 5 tấm bằng 'xịn' nhưng giao việc gì thì hỏng việc đó