Có nên thành lập lực lượng kiểm soát tài sản, thu nhập độc lập?