Có nên báo trước ngày tiêm thuốc độc tử tù?

13/0,953