Có hay không việc dân nhận mì tôm, cán bộ nhận tiền?