Cô giáo hỏi học sinh 'là thú hay người' và tư duy quản lý kiểu sự vụ