Có đúng người Việt đã chuyển 3 tỷ USD sang Mỹ mua nhà?