Có 7 dấu hiệu này, nghỉ ngơi ngay vì bạn đang rất căng thẳng