CLIP: Thử cho ong vò vẽ đại chiến với đỉa khổng lồ, liệu đỉa có bất tử và cái kết