Clip: Mercedes đỗ dưới lòng đường bị trộm vặt gương trong 30 giây