Chụp ảnh “nóng”: Tự do cá nhân khác với lố bịch và lập dị