Chương trình AI mới có thể hack cả hệ thống phòng vệ tốt nhất