Chuối bình thường đã tốt, khi chín có đốm đen lại càng quý hơn

15/0,846