'Chúng ta vì người nghèo, nhưng giờ phải vì cả… người giàu'

13/1,505