Chưa từ bỏ, Real Madrid tiếp tục 've vãn' sao Chelsea