Chưa giải phóng mặt bằng, nâng cấp 'rốn ngập' đã 500 tỷ