Chưa có bản án cuối cùng dành cho 9 cựu quan chức Sở Y tế Gia Lai