Chủ tịch Trung Quốc rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam