Chủ tịch TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra TNGT chết người