Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt bị "phê bình nghiêm khắc"