Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân