Chủ tịch Đà Nẵng: Thành phố thông minh phải có cách làm thông minh