Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị kỷ luật cảnh cáo

12/0,578