Chủ hiệu cầm đồ mang theo dầu luyn pha mắm tôm đi đòi nợ