Chủ hiệu cầm đồ chủ trì nhóm xăm trổ xách mắm tôm đi đòi 500 triệu đồng