Chủ cửa hàng cố lách luật để biến Nha Trang như 'phố Tàu, nước Nga'