Chống tham nhũng: Phòng là chính, chứ phải xử thì rất đau!