Chó va trúng Lamborghini, chủ phải đền 155 triệu đồng

14/0,363