Chờ bồi thường oan sai, 'tử tù' Hàn Đức Long ngập trong nợ nần