Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân