Chính phủ chi hơn 27.000 tỷ đồng trả nợ nước ngoài trong 7 tháng