Chiếc kim nha khoa rơi vào phổi bệnh nhân trám răng