Chĩa súng, còng tay chủ trường ở Bình Thuận: Quản tài viên là ai?