Chia nhau hơn 200 tháng tù vì chém rách mặt con nợ