Chi tiết dàn mật vụ Mỹ đầy cơ bắp xách vũ khí bảo vệ ông Trump ở VN