Chi hơn 10 tỉ đồng đưa khoảng 80 cán bộ đi Mỹ đào tạo