Chi hàng tỷ làm đường chỉ phục vụ cho khu nhà không phép?