Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng: 'Hợp thức hóa' lao động hợp đồng thành cán bộ viên chức?