Chạy vào làn ô tô, thanh niên bị xe container tông nguy kịch