Cháy quán Karaoke 5 tầng, nhân viên và khách hô hoán chạy tán loạn