Cháy, nổ cây xăng ở Sài Gòn, khách bỏ xe tháo chạy