"Cháu vợ tôi chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng bổ nhiệm đúng quy trình"