Chặt phá, lấn chiếm rừng ở Lâm Đồng: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"