Chất lượng đường sắt và nỗi buồn mắt thấy, tai nghe