'Chân dung' loại nấm chỉ cần ăn một cây cũng có thể tử vong